Ordlista för försäkringar

Försäkringsbegreppen är många och inte alltid enkla att hålla reda på. Vår ordlista förklarar de viktigaste begrepp du kan stöta på när du ska teckna försäkring eller byta försäkringsbolag.

Saknar du något ord eller hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

Aktsamhetskrav

Aktsamhetskravet innebär att du är skyldig att vara aktsam eller försiktig med de objekt eller personer som du försäkrar. Om du utsätter försäkrad egendom för onödiga risker, exempelvis genom att inte låsa husdörren, kan du få lägre ersättning om någon smyger in i huset under natten och stjäl smycken och hemelektronik.

Allmän försäkring

Försäkringar som omfattar de som bor eller arbetar i Sverige. Exempel på allmänna försäkringar är föräldrapenning, sjukpenning och allmän pension. Allmänna försäkringar kallas även för socialförsäkringar.

Allriskförsäkring

En allriskförsäkring – ofta kallat drulleförsäkring eller otursförsäkring – är en tilläggsförsäkring som täcker skador som du råkar orsaka på dina ägodelar. Allrisken täcker plötsliga och oförutsedda händelser, vilket innebär att det ska ha varit omöjligt att förutse skadan. Drullen tecknas oftast i samband med en hemförsäkringen, men det går även att teckna en allriskförsäkring tillsammans med exempelvis bilförsäkringen.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger dig skydd om du krävs på skadestånd eller hamnar i en rättslig tvist. Ansvarsförsäkringar kan tecknas av privatpersoner och företag.

Ansvarsskydd

Ett ansvarsskydd är en ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Om du skulle krävas på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom täcker försäkringsbolaget skadeståndsbeloppet och eventuella rättegångskostnader. Försäkringsbolaget kan också utreda ärendet för att se om du är skadeståndsskyldig eller inte.

Arbetsförmåga

En persons arbetsförmåga avser hur väl personen kan utföra sitt arbete. Nedsatt arbetsförmåga efter skada eller sjukdom kan ge rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet om du har till exempel en olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring.

Arbetsgivarbetald försäkring

En arbetsgivarbetald försäkring är en gruppförsäkring som du får från jobbet. Din arbetsgivare betalar för försäkringen och väljer både dess omfattning och hos vilket försäkringsbolag den ska tecknas. Om du har en arbetsgivarbetald försäkring blir du sedan juli 2018 förmånsbeskattad för den. Ett exempel på en vanlig arbetsgivarbetald försäkring är sjukvårdsförsäkring.

ATV-försäkring

En ATV-försäkring är en försäkring för terrängfordon som fyrhjuling och sexhjuliga terrängfordon. Snöskoter kan också ingå i ATV-försäkringen, men många försäkringsbolag säljer även separata snöskoterförsäkringar. ATV-försäkringen har tre nivåer: trafik-, halv- och helförsäkring.

Avbeställningsskydd

Med ett avbeställningsskydd eller en avbeställningsförsäkring får du ersättning om du skulle behöva avboka en resa på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall. Avbeställningsskyddet kan ingå i omfattande hemförsäkringar och kan tecknas som resetillägg. Om du betalar din resa med kort kan du också få rätt till avbeställningsskydd.

Avbrottsersättning

Om du har en hyrbilsförsäkring som tillägg till din bilförsäkring ingår ibland en avbrottsersättning, även kallad stilleståndsersättning. Den innebär att om du inte har behov av en hyrbil kan du istället få ersättning för de dagar din vanliga bil inte går att använda.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkringen ger skydd för din avställda bil och omfattar vanligtvis brand, stöld, vagnskada och rättsskydd. Försäkringen kallas även för garageförsäkring.

Barnförsäkring

En barnförsäkring ger stöd om ditt barn skulle skada sig eller drabbas av sjukdom. Försäkringen ger då ersättning för bland annat vård- och behandlingskostnader samt medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Läs mer om barnförsäkringar här.

Bilförsäkring

En bilförsäkring ger dig och din bil skydd. Det finns tre nivåer av bilförsäkring: den obligatoriska trafikförsäkringen, halvförsäkringen och helförsäkringen. Det finns även en mängd olika tilläggsförsäkringar att teckna för utökat skydd.

Läs mer om bilförsäkringar här.

Boendeförsäkring

En boendeförsäkring är en försäkring för din bostad. Begreppet fungerar som samlingsnamn för hemförsäkring, villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring och fritidshusförsäkring.

Bostadsrättstillägg

Om du bor i en bostadsrätt behöver du både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg för att få en bostadsrättsförsäkring. Den är mer omfattande än hemförsäkringen och täcker även skador på fast inredning och ytskikt.

Brandförsäkring

En brandförsäkring täcker skador som uppstår på grund av brand eller blixtnedslag. Brandförsäkringen ingår i olika bilförsäkringar, hemförsäkringar och företagsförsäkringar.

Delkaskoförsäkring

En delkaskoförsäkring är samma sak som en halvförsäkring. Delkasko täcker bland annat skador som uppstår vid brand, stöld, inbrottsförsök och stenskott.

Djurförsäkring

Med en djurförsäkring får du ersättning för vårdkostnader för ditt husdjur. Det går också att teckna flera tilläggsförsäkringar, som medicinförsäkring och livförsäkring.

Läs mer om djurförsäkringar här.

Djurförsäkring

En djurkollisionsförsäkring är ett tillägg som du kan teckna till din halv- eller helförsäkring. Med tillägget kan du reducera självrisken om du skulle råka ut för en viltolycka eller djurkollision. Ett annat ord för djurkollisionsförsäkring är viltkollisionsförsäkring.

Drulleförsäkring

Drulleförsäkringen är en tilläggsförsäkring som täcker skador på dina ägodelar – om skadorna uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser. Skadan ska alltså ha varit omöjlig att förutse. Det kan gälla om du till exempel råkar spilla kaffe på datorn.

En drulle kan tecknas tillsammans med exempelvis hemförsäkringen och bilförsäkringen. Drulleförsäkringen kallas även för allriskförsäkring och otursförsäkring.

Dubbelförsäkring

Om du är dubbelförsäkrad har du samma sorts försäkring hos två eller flera försäkringsbolag. Att ha dubbelförsäkring innebär inte att du kan få dubbel ersättning. Du kan däremot välja vilket försäkringsbolag du vill få ersättning från. Det rekommenderas inte att vara dubbelförsäkrad, eftersom du då betalar dubbel avgift.

Egendomsskydd

Egendomsskydd är skydd för din fysiska egendom, som lösöre och fordon. Ett egendomsskydd ingår i halv- eller helförsäkrade bilar. Genom din hemförsäkring får din egendom skydd för skador som uppstår på grund av stöld, brand eller skadegörelse.

Ekonomisk invaliditet

Om du efter skada eller sjukdom får nedsatt arbetsförmåga kan du få rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet om du har en sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. För att du ska kunna få ersättning behöver din skada eller sjukdom ha medfört medicinsk invaliditet.

Ersättning

När en försäkrad person eller ett försäkrat objekt skadas ska försäkringsbolaget betala ut pengar till försäkringstagaren. Det beloppet kallas för ersättning. Hur stor ersättning som betalas ut beror bland annat på det valda försäkringsbeloppet och vilket försäkringsbolag det är som försäkringen gäller hos.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term som innebär att särskilda omständigheter kan frigöra en part från att göra vad parten har förbundit sig till i ett avtal. Sådana omständigheter är oförutsägbara och stora händelser, som exempelvis strejker, krig och naturkatastrofer. Om försäkringsbranschen skulle drabbas av en stor strejk kan ett försäkringsbolag därför befrias från att betala ut ersättning, om force majeure ingår i bolagets villkor.

Fordonsförsäkring

En fordonsförsäkring är en försäkring för olika sorters fordon. Exempel på fordonsförsäkringar är bilförsäkringar, motorcykelförsäkringar och båtförsäkringar.

Läs mer om fordonsförsäkringar här.

Fordonsklass

Olika sorters fordon gruppers i olika fordonsklasser. Exempel på fordonsklasser är personbil, motorcykel samt moped klass I och II. Vilken fordonsklass ditt fordon har påverkar storleken på din premie när du tecknar en fordonsförsäkring.

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring är en försäkring för stugor, sommarhus och andra fritidshus. Försäkringen täcker oftast skador på huset och egendom i huset. Däremot ingår ingen hemförsäkring, vilket innebär att du behöver teckna en separat sådan för att du och din familj ska få skydd.

Läs mer om fritidshusförsäkringar här.

Fysisk person

Fysisk person är en benämning för en människa, medan det motsatta begreppet juridisk person vanligtvis avser ett företag eller bolag. I försäkringsavtal har fysiska och juridiska personer ofta olika villkor.

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är en försäkring som är riktad till företag. Oftast säljs företagsförsäkringar som paket där många olika försäkringar ingår. Vanliga exempel på försäkringar som ingår i en företagsförsäkring är egendomsförsäkring, transportförsäkring och krisförsäkring.

Läs mer om företagsförsäkringar här.

Försäkringsbelopp

När du tecknar en försäkring ska du välja ett försäkringsbelopp. Det beloppet motsvarar värdet av det objekt som försäkras och är den maximala ersättning som kan betalas ut om det försäkrade objektet skadas.

Om försäkringsbeloppet är lägre än det försäkrade objektets värde är objektet underförsäkrat. Då kan hända att du inte får den ersättning du egentligen skulle ha rätt till. Om försäkringsbeloppet istället är högre än objektets värde är objektet överförsäkrat. Då betalar du en onödigt hög premie.

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som säljer och administrerar försäkringar. Läs mer om försäkringsbolag här.

Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare ger råd om och förmedlar försäkringar. Försäkringsförmedlare kan vara fristående eller knutna till olika försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare kan även vara fysiska eller juridiska personer. Ett annat ord för försäkringsförmedlare är försäkringsmäklare.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en statlig myndighet som hanterar socialförsäkringen och andra allmänna försäkringar.

Försäkringsgivare

En försäkringsgivare är en juridisk person som med tillstånd av Finansinspektionen ansvarar för att ett försäkringsbolag följer de svenska lagar och regler som finns.

Försäkringsrådgivare

Försäkringsrådgivare säljer försäkringar. Försäkringsrådgivare kallas därför även för försäkringssäljare eller försäkringsförsäljare.

Försäkringstagare

En försäkringstagare är den person eller det företag som tecknar ett försäkringsavtal, och oftast den som betalar för försäkringen. Det är försäkringstagaren som har rätt till ersättning om det blir aktuellt att betala ut ersättning. Försäkringstagaren och den som är försäkrad är inte alltid samma person.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor är de villkor som fastställer ett försäkringsavtals innehåll. Olika försäkringar och försäkringsbolag har olika försäkringsvillkor. När du ska teckna en försäkring är det därför bra att jämföra de olika bolagens försäkringsvillkor.

Garageförsäkring

En garageförsäkring – också kallad avställningsförsäkring – täcker brand-, stöld- och vagnskada på den bil som är avställd. I försäkringen ingår ofta även ett rättsskydd.

Giltighetsområde

Giltighetsområde är det geografiska området i vilket din båtförsäkring gäller. För att båtförsäkringen ska gälla utanför giltighetsområdet kan du behöva teckna en tilläggsförsäkring.

Glasskada

Glasskador är skador på ett fordons vind-, sido- eller bakruta. En halvförsäkring täcker glasskador för bland annat bilar och motorcyklar. Du får då ersättning för reparationen. Om skadorna uppstår till följd av skadegörelse behöver du däremot en helförsäkring för att få ersättning.

Golfförsäkring

En golfförsäkring är ett tillägg till hemförsäkringen. Med den får du högre ersättning om din golfutrustning skadas eller blir stulen. Du kan också få en så kallad hole-in-one-försäkring, där du får omkring 1 000–2 000 kronor av ditt försäkringsbolag om du skickar in ditt signerade score-kort.

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring är en försäkring du får genom exempelvis jobbet, ett fackförbund eller en idrottsförening. Ett exempel på en gruppförsäkring är en arbetsgivarbetald försäkring, som en sjukvårdsförsäkring.

Det finns både frivilliga och obligatoriska gruppförsäkringar. En frivillig gruppförsäkring kan du själv välja att teckna och betala för. En obligatorisk gruppförsäkring får du genom att betala medlemsavgift för att vara medlem i en grupp.

Gravidförsäkring

En gravidförsäkring är en försäkring som ger extra trygghet under graviditeten. Det finns både gratis och betalda gravidförsäkringar. I en gratis gravidförsäkring ingår en livförsäkring för barnet och dess föräldrar, samt en olycksfallsförsäkring för den gravide. En betald gravidförsäkring är mer omfattande och ger högre ersättning.

Läs mer om gravidförsäkringar här.

Grönt kort

Din trafikförsäkring gäller inom Europeiska unionen och flera andra länder, men du kan behöva ett försäkringsbevis när du reser utomlands med bilen. Det beviset kallas för grönt kort, och du får det från ditt försäkringsbolag.

Läs mer om att resa med bil utomlands.

Halvförsäkring

En halvförsäkring är samma sak som en delkaskoförsäkring. Det är alltså en bilförsäkring som inkluderar en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. Du får då, utöver vad trafikförsäkringen täcker, skydd för bland annat stöld-, brand- och glasskada.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest omfattande bilförsäkringen. I den ingår trafikförsäkring, halvförsäkring och en vagnskadeförsäkring. Med en helförsäkring får du, utöver det som täcks av trafik- och halvförsäkringen, ersättning för skador på bilens kaross och lack. Helförsäkring kallas ibland för helkasko.

Hemförsäkring

En hemförsäkring är en boendeförsäkring och en av de vanligaste försäkringarna. Den ger dig ersättning för lösöre vid brand och stöld, och inkluderar överfallsskydd, rättsskydd, reseskydd och ansvarsskydd.

Läs mer om hemförsäkringar här.

Hundförsäkring

En hundförsäkring är en djurförsäkring för hundar. 9 av 10 svenska hundar är försäkrade. Hur mycket en hundförsäkring kostar beror till stor del på hundras och var i landet du bor.

Husförsäkring

Husförsäkring är ett annat ord för villaförsäkring. Den täcker skador på ditt hus och din tomt, och kan kombineras med en hemförsäkring för att få en villahemförsäkring.

Huvudförfallodag

Huvudförfallodagen är den dag då ditt försäkringsavtal löper ut eller förnyas. Det är på denna dag som du kan byta försäkring eller försäkringsbolag. Bolaget kan då även ändra försäkringsvillkor eller premie. Vilken dag som är huvudförfallodag ska stå i ditt försäkringsavtal.

Hyrbilsförsäkring

Om du har en bilförsäkring kan du teckna ett hyrbilstillägg, som innebär att du får ersättning för en hyrbil om din vanliga bil blir stulen eller behöver lämnas in på lagning. Om du inte har behov av en hyrbil kan du istället välja att få stilleståndsersättning. Då betalas ersättning ut för de dagar din bil inte kan användas.

Hästförsäkring

En hästförsäkring är en djurförsäkring för olika hästar, som ridhästar, travhästar, ponny, avelshästar och galopphästar. Hästförsäkringen omfattar oftast ersättning för veterinärvård och rehabilitering.

Id-skyddsförsäkring

Med en id-skyddsförsäkring får du assistans och rådgivning om du blir utsatt för identitetsstöld. Försäkringen kan tecknas separat, men id-skydd ingår redan i de flesta hemförsäkringar.

Individuell försäkring

En individuell försäkring är en privatförsäkring som du själv tecknar hos ett försäkringsbolag. Individuella försäkringar kan jämföras med gruppförsäkringar, som istället tecknas via fackförbund eller arbetsgivare.

Inkomstbortfall

Inkomstbortfall är förlorad inkomst. Om du råkar ut för en olycka eller drabbas av sjukdom kanske du inte kan jobba under en tid. Det påverkar din ekonomi. Och om du skulle bli arbetslös förlorar du din inkomst.

Försäkringar som inkomstförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring skyddar mot inkomstbortfall.

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring ersätter förlorad inkomst, det vill säga inkomstbortfall, om du skulle bli arbetslös. Läs mer om inkomstförsäkringar här.

Invaliditet

När man talar om försäkringar och invaliditet finns det två sorters invaliditet: ekonomisk invaliditet och medicinsk invaliditet.

Invaliditetsgrad

Invaliditetsgraden avgör, tillsammans med ditt valda försäkringsbelopp, hur mycket du kan få i ersättning för ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Försäkringsbolagen bedömer invaliditetsgraden utifrån ett gemensamt tabellverk, men de olika försäkringsbolagen kan ändå göra olika bedömningar.

Juridisk person

En juridisk person är en benämning för exempelvis ett företag, bolag eller ett dödsbo. Man brukar skilja mellan juridiska och fysiska personer.

Karenstid

Karenstid, eller enbart karens, är den tid från dess att en skada anmäls fram till dess att ersättning betalas ut. Om du blir sjuk och inte kan jobba behöver ett antal sjukdagar gå innan du kan få sjukersättning. Dessa dagar är alltså karenstiden.

Kattförsäkring

En kattförsäkring är en djurförsäkring för katter. Den täcker veterinärkostnader och kan kompletteras med bland annat en livförsäkring för din katt. Hos vissa försäkringsbolag ingår ersättning för medicin och rehabilitering, medan du hos andra försäkringsbolag behöver teckna en mer omfattande kattförsäkring för att sådan ersättning ska ingå.

Kombinerad försäkring

En kombinerad försäkring är en försäkring som omfattar även andra försäkringar. Exempelvis kan en hemförsäkring även inkludera bland annat en ansvarsförsäkring. Kombinerade försäkringar kallas även för paketförsäkringar.

Konkursförsäkring

En konkursförsäkring eller ett konkursskydd ger dig ersättning för hemresan om det flygbolag du har bokat flygbiljett hos går i konkurs under din resa. Konkursförsäkringen kan ingå i din hemförsäkring eller reseförsäkring.

Krisförsäkring

Om du drabbas av en kris eller traumatisk händelse kan du behöva någon att prata med. Krisförsäkringen hjälper dig och ersätter ett antal behandlingar hos terapeut eller psykolog. Ett krisskydd kan ingå i exempelvis en hemförsäkring, företagsförsäkring eller gravidförsäkring.

Köpförsäkring

Många banker inkluderar en köpförsäkring när du använder något av deras betal- och kreditkort för att handla. Köpförsäkringen inkluderar ett köpskydd, vilket ersätter produkter som förloras genom stöld, brand eller skada på grund av plötslig och oförutsedd händelse. Köpförsäkringen brukar också inkludera förlängd garanti för exempelvis hemelektronik och vitvaror.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till efterlevande om den försäkrade skulle avlida. Läs mer om livförsäkringar här.

Lösöre

Lösöre avser lös egendom i ditt hem. Till lösöre räknas alla dina fysiska ägodelar, som exempelvis kläder, möbler och dekoration. Lösöre omfattar inte fast egendom, vilket är de saker som är en fast del av bostaden.

Maskinskadeförsäkring

Om du har en halvförsäkring ingår en maskinskadeförsäkring, som kan ge dig ersättning vid motorhaveri eller om bilens elektronik inte fungerar som den ska.

Medförsäkra

Att medförsäkra någon innebär att en eller fler personer omfattas av en försäkring genom att de skrivs in i försäkringsavtalet. Vissa försäkringar kräver inte att du medförsäkrar någon för att denne ska täckas av försäkringen. Ett exempel är hemförsäkringen, där alla personer som är folkbokförda i ett hushåll täcks av försäkringen.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet om du blir sjuk eller skadas och får bestående funktionsnedsättning. Vilka sjukdomar och skador som omfattas av din sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring avgör om du kan få ersättning eller inte.

Hur mycket du kan få i ersättning beror på invaliditetsgraden och ditt valda försäkringsbelopp.

Mopedförsäkring

En mopedförsäkring är en fordonsförsäkring som ger dig skydd när du är ute i trafiken med mopeden. Likt en bilförsäkring har mopedförsäkringen tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Läs mer om mopedförsäkringar här.

Motorcykelförsäkring

En motorcykelförsäkring skyddar dig och din motorcykel. Mc-försäkringen delas upp i trafik-, halv- och helförsäkring. Läs mer om motorcykelförsäkringar här.

Motorfordonsförsäkring

Synonym till fordonsförsäkring, som är ett samlingsnamn för försäkringar till olika fordon. Exempel på motorfordonsförsäkringar är mopedförsäkring, ATV-försäkring och bilförsäkring.

Nybilsgaranti

En nybilsgaranti innebär att bilens tillverkare ansvarar för att din bil och dess utrustning fungerar som den ska under en angiven tidsperiod. Exakt vad garantin omfattar och hur länge den gäller varierar stort beroende på vilket bilmärke du har. Granska garantivillkoren noggrant och se vad du måste göra för att garantin ska gälla.

Nyvärde

Nyvärde är vad ett föremål är värt, exklusive ålder och slitage. Med andra ord motsvarar nyvärdet hur mycket det kostar att köpa ett nytt, motsvarande föremål.

Nyvärdesersättning

I vissa försäkringar ingår nyvärdesersättning. Om ett relativt nyköpt objekt går sönder, stjäls eller skadas kan du få ersättning för att köpa ett nytt objekt som motsvarar det som har skadats eller förlorats.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du skadar dig, behöver uppsöka akut vård eller drabbas av långvarig sjukdom. Försäkringen kan också täcka tandskador, inkludera krisförsäkring och dödsfallsersättning. Genom att kombinera olycksfallförsäkringen med en sjukförsäkring får du en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Läs mer om olycksfallsförsäkringar här.

Objektsförsäkring

En objektsförsäkring, även kallad värdesaksförsäkring, är en specialförsäkring som skyddar enskilda ägodelar som är värdefulla eller har särskild betydelse för dig. Objektsförsäkringen kan tecknas som tillägg till hemförsäkringen, då dyra föremål inte alltid kan täckas av hemförsäkringen. Med en objektsförsäkring får du ersättning för föremålet om det skulle skadas, stjälas eller gå sönder.

Objektsförsäkring

En objektsförsäkring, även kallad värdesaksförsäkring, är en specialförsäkring som skyddar enskilda ägodelar som är värdefulla eller har särskild betydelse för dig. Objektsförsäkringen kan tecknas som tillägg till hemförsäkringen, då dyra föremål inte alltid kan täckas av hemförsäkringen. Med en objektsförsäkring får du ersättning för föremålet om det skulle skadas, stjälas eller gå sönder.

Otursförsäkring

Otursförsäkringen kallas oftast för drulleförsäkring eller allriskförsäkring. Det är en tilläggsförsäkring som ersätter egendomsskador orsakade av plötsliga och oförutsedda händelser.

Paketförsäkring

Paketförsäkringar kallas även för kombinerade försäkringar, och avser försäkringar som omfattar andra försäkringar. Exempelvis kan en hemförsäkring omfatta innehållet i en överfallsförsäkring.

Personförsäkring

En personförsäkring ger skydd för dig och dina anhöriga. Exempel på personförsäkringar är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och gravidförsäkring. Den mest grundläggande personförsäkringen får du genom socialförsäkringen.

Premie

En premie, eller försäkringspremie, är försäkringsbolagets avgift för att försäkra något. Den totala premien är det pris du får betala för en försäkring. Hur stor premie du får betala beror på vilken försäkring du väljer och hos vilket försäkringsbolag du tecknar försäkringen, men även andra faktorer spelar roll. Om du ska teckna en bilförsäkring kommer bland annat din ålder, var du bor och vilken bil du kör att påverka premien.

Privatförsäkring

Privatförsäkringar är frivilliga försäkringar som privatpersoner kan teckna genom försäkringsbolag (individuell försäkring) eller via arbetsgivare och fack (gruppförsäkring). Privatförsäkringar brukar delas upp i personförsäkringar och sakförsäkringar.

Privatvårdsförsäkring

Med en privatvårdsförsäkring får du privat vård om du drabbas av en skada eller sjukdom som din försäkring täcker. Privatvårdsförsäkringen inkluderar ofta specialistvård, rehabilitering och sjukvårdsrådgivning.

Produktförsäkring

En produktförsäkring ersätter din produkt om den plötsligt skadas eller slutar fungera. Du kan vanligtvis erbjudas att teckna en produktförsäkring när du exempelvis köper en ny tv eller mobiltelefon. Kom dock ihåg att varugarantin, konsumentköplagen eller din hemförsäkring kan ge dig tillräckligt skydd. Om du betalar för produkten med betal- eller kreditkort har du dessutom oftast en köpförsäkring.

Det är i regel billigare att teckna en drulleförsäkring än att köpa en produktförsäkring. En produktförsäkring är därför sällan värd att köpa till din produkt.

Reseförsäkring

När du ska ut och resa räcker det oftast med en hemförsäkring för att få tillräckligt skydd. Men om du ska resa längre än 45 dagar behöver du en reseförsäkring. Den täcker bland annat vårdkostnader om du skulle bli sjuk eller skadas på resan.

Läs mer om reseförsäkringar här.

Reseskydd

I en hemförsäkring ingår åtminstone 45 dagars reseskydd. Det innebär att du får ersättning om du skulle skadas eller bli akut sjuk. Utan reseskydd kan dessa händelser bli oerhört kostsamma. Om du ska resa i länge än 45 dagar behöver du ett utökat reseskydd, vilket du får genom att teckna en reseförsäkring.

Räddningsskydd

Ett räddningsskydd ingår om du har en halvförsäkring eller helförsäkring till din bil. Med skyddet får du hjälp med bärgning och transport hem om din bil skulle vara med i en olycka eller drabbas av motorstopp. Räddningsskyddet kan kompletteras med en vägassistansförsäkring för utökat skydd.

Rättsskydd

Ett rättsskydd eller en rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter advokat- och domstolskostnader om du skulle hamna i en tvist. Vilka tvister som omfattas beror på vilken försäkring du har. Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen, och omfattar då bland annat tvister om skadestånd och fel i fastighet. Rättsskyddet kan också tecknas som tilläggsförsäkring för exempelvis en bilförsäkring. Då kan rättsskyddet gälla om du skulle misstänkas för trafikbrott.

Sakförsäkring

En sakförsäkring skyddar egendom och ägodelar. Exempel på sakförsäkringar är bilförsäkringar, hemförsäkringar och båtförsäkringar. Även djuförsäkringar räknas som sakförsäkringar.

Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett vedertaget belopp som används för att värdera ett objekt när ingen individuell bedömning av objektets värde görs. Schablonbelopp används ofta när försäkringsbolagen ska betala ut skadeersättning. Då dras schablonbeloppet av från ersättningen.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ger dig skydd om du skulle bli sjuk. Du får då ersättning för inkomstbortfall om du behöver sjukskriva dig under en längre tid. Sjukförsäkringen kan kombineras med en olycksfallsförsäkring för att få en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Läs mer om sjukförsäkringar här.

Sjukförsäkringskort

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ger dig rätt till nödvändig sjukvård i EU/EES-länder. Kortet är giltigt i tre år. Beställ ditt sjukförsäkringskort gratis från Försäkringskassan.

Sjukkapital

Din sjukförsäkring kan kompletteras med en sjukkapitalförsäkring. Då får du ett engångsbelopp – ett sjukkapital – om du skulle drabbas av långvarig sjukdom. Sjukkapital kallas även för förtidskapital.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är en kombination av sjukförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Den ger dig ersättning vid medicinsk invaliditet och om du skulle bli långvarigt sjuk eller få nedsatt arbetsförmåga. Försäkringen täcker inte alla skador och sjukdomar.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen ger dig ersättning för vård om du skulle bli sjuk. Den kan tecknas antingen privat eller genom din arbetsgivare. Läs mer om sjukvårdsförsäkringar här.

Självrisk

När du får ersättning av ett försäkringsbolag behöver du betala en självrisk för att få ut dina pengar. Det går att minska eller ta bort självrisken genom att teckna tillägg för självriskreducering eller självriskeliminering.

Självriskeliminering

Självriskreducering är en tilläggsförsäkring som eliminerar, det vill säga tar bort, din självrisk från en försäkring.

Självrisknivå

När du tecknar en försäkring kan du välja hur hög självrisk du vill ha – det vill säga vilken självrisknivå du vill ha. Om du väljer en låg självrisk kan du få betala en högre premie för din försäkring, och om du väljer en hög självrisk kan premien bli lägre. Den så kallade grundsjälvrisken är den ordinarie självrisknivån.

Självriskreducering

Självriskreducering är en tilläggsförsäkring som reducerar, det vill säga minskar, din .

Skadereglering

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag, utreder bolaget för att besluta om du kan få ersättning för skadan och hur mycket ersättning du kan få enligt försäkringsvillkoren. Denna utredning kallas för skadereglering. Om du ska få kontant ersättning och ersättningen inte betalas i tid – trots att du har lämnat in de handlingar som behövs för skaderegleringen – kan du få dröjsmålsränta.

Skoterförsäkring

När man talar om skoterförsäkring avses oftast snöskoterförsäkring. Försäkring till vattenskoter kallas i regel för vattenskoterförsäkring.

När du ska teckna en snöskoterförsäkring kan du välja mellan tre försäkringsnivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vattenskoterförsäkringen har i regel inga försäkringsnivåer, utan består av ett grundskydd med möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar.

Småbåtsförsäkring

Du kan teckna en småbåtsförsäkring om du har en båt med mindre värde. Småbåtsförsäkringen brukar gå att teckna som tillägg till en fritidshusförsäkring eller hemförsäkring. Försäkringen täcker stöld, brand, skadegörelse och sjöskada. Uppläggnings- och transportskydd samt ansvars- och rättsskydd brukar också ingå.

Läs mer om båtförsäkringar här.

Snöskoterförsäkring

En snöskoterförsäkring liknar de flesta andra fordonsförsäkringar, vilket innebär att du kan välja mellan en trafik-, halv- eller helförsäkring. Den premie du får betala för en snöskoterförsäkring beror bland annat på din ålder samt skoterns motorstorlek och viktklass.

Läs mer om snöskoterförsäkringar här.

Socialförsäkring

Socialförsäkringen är en allmän försäkring som ger ekonomisk trygghet till barnfamiljer, sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen hanteras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Specialförsäkring

Specialförsäkringar är försäkringar för särskilda föremål som kanske inte täcks av andra försäkringar. Exempel på specialförsäkringar är golfförsäkring och objektsförsäkring.

Stilleståndsersättning

Om du har en hyrbilsförsäkring får du ersättning för en hyrbil om din vanliga bil blir stulen eller är på lagning. Men om du inte behöver en hyrbil kan du istället få ersättning för de dagar din bil inte går att använda. Den ersättningen kallas för stilleståndsersättning.

Se även avbrottsersättning.

Stöldskydd

Med stöldskydd, även kallat stöldförsäkring, får du ersättning för egendomsskada som uppstår på grund av stöld och stöldförsök. Däremot råder aktsamhetskrav, vilket innebär att du kan få lägre ersättning om det visar sig att din egendom har stulits och du har varit oaktsam. Ett exempel på oaktsamhet är om någon lyckas ta sig in i din bil och stjäla dina ägodelar eftersom du glömde att låsa bilen.

Stöldskydd kan också avse åtgärder som minskar risk för stöld och stöldförsök. Det kan till exempel vara hemlarm och säkerhetsdörr eller att använda stöldskyddsmärkning och lås för din bilratt. Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatt om du installerar stöldskydd.

Trafikförsäkring

Alla svenska fordon som används i trafiken ska enligt lag ha åtminstone en trafikförsäkring. Det är den mest grundläggande delen av en bilförsäkring, och därmed även den billigaste delen. Den täcker person- och egendomsskador, men inte skador på din egen bil eller de ägodelar du har i bilen.

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Föreningen begär bland annat en trafikförsäkringsavgift av de som använder fordon utan att ha en trafikförsäkring och ger ersättning om någon blir skadad eller får sitt fordon skadat av ett annat oförsäkrat, okänt eller utländskt fordon.

Tilläggsförsäkring

En tilläggsförsäkring är en kompletterande försäkring som du kan köpa för att få utökat skydd. Exempelvis kan en drulleförsäkring vara en tilläggsförsäkring till grundförsäkringen hemförsäkring.

Tvist

En tvist uppstår om någon ställer ett krav på dig och du säger nej till kravet, och vice versa. Det kan leda till att tvisten prövas som tivstemål i en tingsrätt. För sådana fall inkluderar många försäkringar ett rättsskydd som ger ersättning för advokat- och domstolskostnader.

Underförsäkring

Om du väljer ett försäkringsbelopp som är lägre än det försäkrade föremålets värde är det föremålet underförsäkrat. Det innebär att du kanske inte får den ersättning som du skulle ha rätt till om du hade valt ett högre försäkringsbelopp.

Motsatsen till underförsäkring är överförsäkring.

Vagnskada

Vagnskada är skador på ett fordons kaross och lack. Med en helförsäkring ingår en vagnskadeförsäkring, som täcker vagnskador.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkringen är en del av en helförsäkring, och täcker skador på ett fordons lack och kaross. Om du har en halvförsäkring kan du utöka den med en vagnskadeförsäkring för att få en helförsäkring.

Vagnskadegaranti

Om du köper en ny bil får du ofta en vagnskadegaranti som gäller i tre år från dess att din bil registreras. Den fungerar som en vagnskadeförsäkring och ersätter skador på bilens kaross och lack, som exempelvis kan ha uppstått vid en trafikolycka eller på grund av skadegörelse. Därför räcker det att teckna en halvförsäkring under den tid vagnskadegarantin gäller, för att få det skydd som en helförsäkring medför.

Vattenskoterförsäkring

En vattenskoterförsäkring täcker stöld, brand, sjöskada samt uppläggnings- och transportskador, och inkluderar rättsskydd och ansvarsskydd.

Läs mer om vattenskoterförsäkringar här.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen ersätter skador på ditt hus och din tomt. Ett annat ord för villaförsäkring är husförsäkring. Om du kombinerar villaförsäkringen med en hemförsäkring får du en villahemförsäkring.

Läs mer om villaförsäkringar här.

Villahemförsäkring

En villahemförsäkring är en försäkring som inkluderar både en villaförsäkring och en hemförsäkring. Den ersätter därför skador på ditt hus, din tomt, lösöre samt skyddar dig och din familj.

Villahemförsäkring

En villahemförsäkring är en försäkring som inkluderar både en villaförsäkring och en hemförsäkring. Den ersätter därför skador på ditt hus, din tomt, lösöre samt skyddar dig och din familj.

Viltkollisionsförsäkring

Viltkollisionsförsäkringen kallas oftast för djurkollisionsförsäkring. Det är en tilläggsförsäkring som reducerar din självrisk om du råkar ut för en viltolycka.

Vägassistansförsäkring

Vägassistansförsäkringen är ett populärt tillägg till det räddningsskydd som ingår i en halvförsäkring eller helförsäkring. Med en vägassistansförsäkring får du ökad ersättning och mer hjälp vid bärgning och transport hem om din bil skulle drabbas av motorstopp eller vara med i en olycka. Vägassistans kallas även för assistansförsäkring och bilassistans.

Värdehandling

En värdehandling bevisar ett ekonomiskt värde, och kan vara ett föremål eller ett dokument. Exempel på värdehandlingar är kontantkort, frimärken, presentkort och annan viktig dokumentation.

Årsförsäkring

En årsförsäkring är en försäkring som gäller året om. Ett exempel på en årsförsäkring är snöskoterförsäkringen. Den gäller alltså hela året, trots att snöskotrar mer eller mindre bara används under vintersäsongen. Däremot kan premien sjunka när vintersäsongen är slut. Det brukar kallas för en årsförsäkring med säsongsanpassat pris.

Återförsäkring

Återförsäkring är som en försäkring för försäkringsbolag och försäkringsgivare. Att återförsäkra innebär att försäkringsbolagen delar risken för förlust (genom ersättningsskyldighet mot kunder) med större återförsäkringsbolag. På så sätt minskar förlustrisken och särskilt stora risker kan spridas över flera bolag.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Ett ömsesidigt försäkringsbolag är ett kundägt försäkringsbolag. Det innebär att du som försäkringstagare är ägare tillsammans med bolagets andra kunder, snarare än bolagets aktieägare. Motsatsen till ett ömsesidigt försäkringsbolag är ett vinstutdelande försäkringsbolag.

Överfallsskydd

En hemförsäkring inkluderar ett överfallsskydd. Det skyddet ger ersättning för misshandel eller sexualbrott. Ersättning kan ges för både skador och kränkning.

Överförsäkring

Om du väljer ett försäkringsbelopp som överstiger ett försäkrat föremåls värde betalar du mer pengar i onödan. Att välja ett försäkringsbelopp som är högre än det försäkrade föremålets värde betyder nämligen inte att du får mer i ersättning. Motsatsen till överförsäkring är underförsäkring.<